2016

Anno domini 2016

Aan het eind van het jaar maken we als fractie weer de balans op. Belangrijke vraag hierbij is: ‘Hebben we ons programma kunnen vertalen naar de praktijk?’ Een nog veel belangrijker vraag is: ‘Zijn wij instrumenten geweest om Gods bedoeling met mensen en deze aarde goed voor het voetlicht te plaatsen? Alles wat we doen is mensenwerk. Soms ben je tevreden, ook weleens niet. Kunnen wij daar van leren? Ja en dat is (en gaat) ook gebeuren. Afgelopen half jaar zijn wij als fractie deskundig ‘gevolgd’. Hoe komen wij over? Wat is te verbeteren? Komt de boodschap van de ChristenUnie wel voldoende in de media? In de krant, op de site, via Twitter en Facebook?

Het kunnen volgen van je vertegenwoordigers op Twitter en Facebook is vele malen belangrijker geworden dan de site. Aanhakers worden volgers. Over al deze zaken gaan wij als fractie in januari met elkaar in gesprek. Met het oog op de verkiezingen (landelijk en plaatselijk) zullen we meer en beter met hedendaags aansprekende media aan de slag moeten. Dat is zeker. Politiek is het voor de ChristenUnie-fractie een jaar geweest waarin wij onze speerpunten ‘groen en sociaal’ konden omzetten naar raadsbreed aangenomen moties. Er is een ‘omslag’ bereikt door het structureel vrijmaken van 500.000 euro op de gemeentebegroting voor het bereiken van de gemeentelijke doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. De gemeente zal hierin de stimulator zijn. Op de ledenvergadering hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Ons geloof is groen’. Maar wat is onze persoonlijke voetprint? Welke 5 actiepunten willen wij als christenen persoonlijk omzetten in actie om thuis bij te dragen aan de doelstelling? Niet wijzen naar de gemeente, maar naar onszelf! Juist vanuit ons christelijk geloof mag je verwachten dat wij zuinig met de schepping willen omgaan en als wij er niet altijd goed bij stilgestaan hebben, bij een wake up dit te gaan doen. Het was een genoegen om zo vanuit de scheppingsgedachte aan het werk te zijn. Gerelateerd hieraan is de invoering van BAS. Bewust Afval Scheiden. Niet alleen bewust, maar ook kan het minder afval. Alleen dat vraagt een bewust omgaan met onze aankopen. In elk geval is er een andere kijk op: Afval is GRONDSTOF.

Ook dit vraagt aanpassing van ons eigen gedrag. Als je dat niet wilt ga je klagen en moeilijk doen. Ook voor ons als christenen zou moeten gelden: het gaat niet om de financiële prikkel, maar om onze overtuiging. Een ander belangrijk en verstrekkende ChristenUnie motie welke raadsbreed is aangenomen gaat over het doorvoeren van de gelijke behandeling van mensen met beperkingen zoals door de VN in haar handvest is omschreven. De landelijke regering heeft deze na 20 jaar ondertekend en nu zijn de gemeente aan zet voor de uitvoering daarvan. Misschien dat U aangeeft, maar dat is toch normaal? Nu in de praktijk (ook vanuit de overheid) is dit niet normaal.

Colleges zien zich hieraan niet graag gebonden. Het pleit juist voor dit college dat zij deze positief heeft ontvangen. Dit college wil een inclusieve samenleving. Niet alleen voor de sterken en de minder sterken hangen daaraan vast. Samenleven doe je ook op gelijkwaardige wijze samen. Een ander belangrijk punt is in de december-vergadering van de gemeenteraad nog aan de orde gekomen: de evaluatie van de zondag-openingen door winkels. Het was dus een evaluatie op de ingestoken weg bij de college-formatie. Tijdens de verkiezingen waren de winkel-openingstijden een belangrijk item. Bijzonder is dat sommige ondernemers welke voor waren nu tegen zijn. Landelijk zien we een terugtredende trend in het aantal koopzondagen per jaar. Het is niet meer dat een publieksoptreden als je dat voor een gemeente als de onze anders wil. Onze argumenten waren  zowel principieel, sociaal als ondernemend ingestoken. Het principe is hier niet in geding. Tenzij je elke gelegenheid wilt aangrijpen om naar 0 te gaan.

Over het hedendaags omgaan met dit punt is het van belang als vereniging met elkaar van gedachten te wisselen. Dan vraagt de sport de nodige  aandacht. Sport is belangrijk voor de mens. Sport draagt bij aan ontspanning en gezondheid. Er zijn twee belangrijke punten aan de orde: het zwembad in de kern Bodegraven en de harmonisatie van de buitensport te Reeuwijk. Een mooi punt mag ook genoemd worden: het met succes open houden van de Fuut in Reeuwijk. Met veel belangeloze vrijwilligers. Een voorbeeld. De zwembaden zijn niet vergelijkbaar. Vandaar dat er ook andere aspecten bij komen kijken. Het zwembad in Bodegraven ontving onlangs de 750.000 bezoeker. Ook is daar een waterpoloclub gevestigd welke bijna op het hoogste niveau speelt. Er worden wereldkampioenschappen gehouden in het 50 meter bad. Van heel andere orde dus. De gemeenteraad is bijna unaniem van mening dat het zwembad opnieuw en dan energie-neutraal moet worden gebouwd. Als dat lukt zal het voor de gemeente geen meerkosten op lange termijn zijn. Het tegenovergestelde. De harmonisatie tussen de voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk was op het punt van de buitensport nog steeds niet uitgevoerd. Dit was al in de vorige college-periode aan de orde, maar is niet goed doorgezet. De sportverenigingen zijn hier al jaren bij betrokken. Op dit moment gaat ongeveer ¾ van de subsidies voor sport naar de voormalige gemeente Reeuwijk. Dan hebben we het nog niet over andere lasten die de gemeente draagt.

Nu dit college de uitvoering oppakt komt de werkelijkheid van dit punt dichterbij. De verenigingen gaan hier verschillend mee om. meewerken is altijd nog beter dan de hakken in het zand. De wijze van uitvoering in Reeuwijk brengt nu de Bodegraafse clubs in het geweer. De luxe die zij ervaren bij de Reeuwijkse clubs in het harmonisatie-model claimen zij nu ook. Als ChristenUnie hebben wij ingezet op een gelijke benadering van alle clubs in de hele gemeente. Dat standpunt is breed gewaardeerd. We willen niet dat er clubs in moeilijkheden raken, maar wel dat het ingroeimodel wordt gevolgd. De wijze van organiseren in Bodegraven heeft altijd goed en goedkoper gewerkt. Het is alleen minder bekend dan wat je gewend bent. Blijven kan het niet zo.

Op sociaal terrein komen er weinig klachten binnen bij de gemeente. Onze vertegenwoordigers in de commissie Els en Ralph worden als deskundig ervaren en houden de vinger aan de pols. Het lastigste punt is de mensen welke zijn aangewezen op bijstand te verminderen. Bodegraven-Reeuwijk kent een hoge uitstroom mede als gevolg van verschillende participatie-projecten. Maar ook een nog hogere instroom. Mede als gevolg van het ingroeien van mensen met een inburgeringsstatus. Gaat het op de overige terreinen goed met de gemeente? Ja. Het gaat heel goed. Er is een stabiel college. De inwoner wordt steeds meer en verder betrokken bij beleid voordat het wordt geschreven. Niet dat alles mogelijk is wat mensen willen, maar het kan wel zoveel mogelijk verwerkt worden. De inwoner en haar omgeving wordt steeds meer en meer centraal gesteld. Dat is een omslag voor de ambtelijke dienst, maar vraagt ook een aangepaste houding van college en gemeenteraad. We zien dat er veel werk wordt verzet. Dat de financiën zich sterk verbeteren. Door een strak financieel beleid zonder de gemeenschap stuk te bezuinigen. Doordat het college bouwplannen heeft aangepast naar de huidige vraag. Door meer bouwen van woningen op zich. Ook sociale woningbouw.

Met al deze, en nog veel meer, is onze fractie dit jaar bezig geweest. Op al de punten die zijn beschreven is onze wethouder Kees Oskam actief aan zet geweest. Hij doet dus meer dan BAS en woningbouw. Hij is ook de ‘duurzaamheids-wethouder’ van onze gemeente en onderhandelt mee over de sport. Kortom. Wij mogen als wethouder en fractie terug kijken op een goed jaar. Veel inbreng en bijdrage aan een beter beleid. Dit alles om U te dienen. Ook met hoofdletter! Deze weg willen wij doorzetten. Met nog meer nieuwe leden voor de ChristenUniefractie die zich inmiddels hebben aangemeld. Onze fractie bruist! - van energie. Op deze weg willen en gaan wij met Gods hulp verder.

Fractie ChristenUnie Bodegraven Reeuwijk

Els Oliwkiewicz-Borsboom, Ralph Segers, Fred Westerink, John Jacobs,
Mark Koudijzer, Arie de Groot