2014

Op weg naar een coöperatieve samenleving

Onder dit thema heeft de fractie haar algemene beschouwingen gehouden, het is ook het thema waaronder wij de komende jaren onze politiek gestalte willen geven. Als maatschappij veranderen we van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’.
De verzorgingsstaat gaat voorbij. Wij hebben evenals alle andere inwoners de neiging als eerste naar de overheid te wijzen als er iets moet gebeuren of iets niet goed gaat in plaats van na te gaan wat we er zelf aan gedaan hebben. Is dat wel juist? Het hoort niet bij het christelijk gedachtengoed om nu maar iedereen aan zichzelf over te laten of het recht van de sterkste no 1 te laten zijn. Wij gaan er vanuit dat voor ons een belangrijk uitgangspunt bij de doorstart van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’ is dat zelfredzaamheid wordt verstaan als samen-­‐redzaamheid.
Dat de overheid als partner faciliteert en de coöperatie-­‐gedachte weer ingang vindt.
2015 wordt ook voor christelijke politiek het jaar van anders denken en anders doen.

2014 is vooral een jaar geweest van kiezen. In het voorjaar kwam dit al tot uitdrukking bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen welke voor de ChristenUnie zeer succesvol en in dankbaarheid zijn verlopen. Hiermee werd het evenwicht hersteld van de minder goede fusieverkiezingen. We zagen ook veel nieuwe kiezers de weg naar de ChristenUnie vinden. Heel mooi dit te ervaren. Voor de fractie betekende deze uitslag dat zij met 2 zetels stevig in het zadel zit. Op basis van onze goede reputatie hebben we Kees Oskam als wethouder kunnen
continueren. Nu niet voor 50%, maar voor 80%. Meer dan getalsmatig verwacht mag worden. Onze positief-­‐christelijke betrouwbare bijdrage en opstelling hebben hier belangrijke een rol gespeeld.

Met de andere partijen hebben wij een eigentijds coalitieakkoord kunnen sluiten.
‘Herkenbaar verbinden’ is de titel. Ambitieus en richting wijzend. Vooral van doen. We staan als samenleving op een kruispunt van anders met elkaar omgaan. De overheid niet als ‘bovenheid’, maar als partner. Dat vraagt een andere houding en bijpassend gedrag van iedereen. Ook een ander verwachtingspatroon.
Het moeilijkste voor onze fractie was hoe om te gaan de tendens van ruimere openingstijden van winkels. Een hot-­‐item tijdens de verkiezingen. De meerderheid van onze bevolking heeft niet gekozen om winkels dicht te houden. De fractie wil zeker met de vereniging doorpraten op welke wijze hier in de tijd van vandaag verantwoordelijkheid in te nemen is. We mogen in elk geval vaststellen dat er in de coalitie met respect voor elkaars standpunten wordt gesproken en omgegaan.

Wat naast het maken van keuzes opvalt is dat er relatief veel onderwerpen uit de voormalige gemeente Reeuwijk zijn besproken. Enkele voorbeelden: BP Notaris D’Aumerielaan, De Steupel, Hogebrug, Groendijck. Herontwikkeling City Life, ontwikkeling Westveen. Krediet voor de problemen van de school op de Oude Tol.

Keuzes moesten er ook gemaakt worden in de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten worden uitvoerders van o.a. het zorg/jeugdbeleid en participatie.
De contracten zijn allemaal (net) op tijd rond gekomen. Er is nog veel onzekerheid bij de betrokkenen. Onze steunfractieleden Els en Ralph hebben in de commissie een gewaardeerde en deskundige rol vervuld. Er werd echt naar hen geluisterd.

Financieel staat Bodegraven-­‐Reeuwijk er niet zo goed voor. De lage rente is ons goed gezind, anderzijds kost de verstoorde woningbouw de gemeente handenvol geld in afboekingen over haar grondposities. Ten gevolge hiervan zullen er zeker ingrijpende keuzes aankomen die niet altijd gewaardeerd worden. Uit een uitgevoerde analyse blijkt dat er in de gemeente teveel m2 meters maatschappelijk voorzieningen zijn als sporthallen/lokalen en zwembaden. Wel is besloten om zowel in de kernen Bodegraven als Reeuwijk een bibliotheek voorziening in stand te houden.

Als fractie hebben we voor 87% van de voorliggende keuzes voor gestemd en 13% tegen. Het is bijzonder dat dit door de griffie tegenwoordig zo precies wordt bijgehouden. Als U inlogt op de gemeentepagina https://bodegraven-­‐ reeuwijk.notudoc.nl/cgi-­‐bin/homepage.cgi en U gaat naar live-­‐uitzendingen dan is elke vergadering terug te zien. Elk onderwerp en wie wat heeft gezegd. Ook visueel. Bij de tap ‘raadsleden’ kan de persoon aangeklikt worden en dan komt te voorschijn wat deze heeft gezegd en heeft gestemd. De gemeenteraad en de commissies zijn dus tot op het gesproken woord controleerbaar.

De fractie heeft zoals blijkt een positieve bijdrage in de besluitvorming en heeft ook verschillende door haar ingediende moties aangenomen gezien. De laatst belangrijke was de gemeente sneller te ontwikkelen als duurzame en CO2 neutrale gemeente. Maar ook een motie als ‘slim bezuinigen’ was een niet alledaagse. Daarin vroegen de fractie niet altijd te bezuinigen, maar ook te investeren waar dat leidt op structurele bezuinigingen op termijn.

Arie heeft zijn voorzitterschap van de commissie Ruimte verruild om de nieuwe functie in te vullen voorzitter van Ronde Tafel Gesprekken en dorpsbezoeken. Dit jaar zijn er 5 RTG’s belegd. Over woningbouwprioritering, duurzaamheid,
maatschappelijke voorzieningen, armoede en participatie. Allemaal goed bezochte bijeenkomsten. Doel is om met betrokkenen en belangstellenden in gesprek te gaan. Arie was namens de gemeenteraad lid van de regionale klankbordgroep over de ontwikkeling van een nieuwe regio en is nog lid van de klankbordgroep van de regionale rekenkamer. Mark is voorzitter van het auditcomité, de financiële commissie binnen de gemeenteraad die haar adviseert en de accountant aanwijst.

De steunfactieleden Els Oliwkiewicz-­‐Borsboom, Fred Westerink en Ralph Segers hebben in 2014 een vierdaagse leergang gemeentepolitiek gevolgd. Zeer enthousiast zijn ze hierover en de resultaten laten zich zien in hun optreden in de commissies.
Als brede fractie met Kees Oskam als wethouder hebben we een 1 daagse training van Ernst Kramer gehad over visie en strategietraining. Kortom er wordt volop gewerkt aan de deskundigheid van de fractieleden en daarmee aan een goede wijze van representatie van de ChristenUnie en de christelijke politiek.

Nadat zowel SGP, als ChristenUnie toe zijn getreden tot het college hebben de fracties samenwerking gezocht in de voorbereiding van raadsvergaderingen. Dit gaat in goede harmonie en naar tevredenheid. Het besprokene wordt door
vertegenwoordigers van beide fracties op eigen wijze vertaald, soms geënt op eigen identiteit. Daarin respecteren we elkaar. We kunnen zo beter van elkaars deskundigheid profiteren en (ook principiële) verschillen met elkaar doorspreken.

De bij de verkiezingen gehanteerde begrippen ChristenUnie Dienstbaar – Duurzaam - Daadkrachtig worden praktisch gehanteerd en waargemaakt. De fractie is er ook mee ingenomen dat zij zo herkenbaar kan opereren.
Als belangrijkste goede voornemen wil de fractie in 2015 meer van ‘binnen naar buiten’. Partner en Steunpilaar zijn voor onze inwoners. Zijn als we er moeten zijn. Het gaat goed in de fractie. Het is mooi en dankbaar werk. Uitdagend. Soms fascinerend. Wie wil daar nu niet aan mee doen?

Tot slot en resumé:

De ChristenUnie wil aanpakken en doorpakken. Dienstbaar, duurzaam en daadkrachtig zijn. Kansen creëren en benutten. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de zegen van God onze Heer. Wij willen Hem bovenal dank zeggen voor het werk wat wij voor de ChristenUnie het afgelopen hebben kunnen doen bij een open Bijbel. Wij danken U als lid voor de steun. Laten we samen bidden voor 2015.