2015

Het jaar 2015 was het 1e volle jaar na de verkiezingen. Zowel door onze wethouder Kees Oskam, als de fractie is afgelopen jaar hard gewerkt om vorm te geven aan realisering van ons verkiezingsprogramma en het afgesloten coalitie-akkoord. Merkbaar in en aan het college is dat het als team opereert. Men ondersteunt elkaar. Dezelfde sfeer is er in de fractie. In de fractie was de gevolgde scholing te merken. Iedereen is enthousiast aan de slag en raakt steeds beter ingewerkt in de dossiers. Vooral de overheveling van het sociaal domein naar de gemeente hebben we op de voet gevolgd. Als Bodegraven-Reeuwijk blijken we tot de gemeenten te behoren waar dat zich goed ontwikkelt.

Els (sociaal domein) en Ralph (arbeids-participatie) bezoeken de bijeenkomsten die hiervoor worden belegd en leveren een gewaarde bijdrage in de commissie Samenleving. Een speerpunt van de ChristenUnie bij de vorming van het huidige college is een duurzame ontwikkeling van ons dorp. In 2014 is onze motie aangenomen om in 2035 een CO2 neutrale gemeente te zijn en de impuls welke hiervan uitgaat is zeer bemoedigend. Een belangrijk onderdeel waar iedereen zijn bijdrage aan kan leveren, namelijk de scheiding van ons huisvuil d.m.v. BAS is gerealiseerd en zal in 2016 verder worden uitgerold. Na de prikkel in het belastingtarief voor water is er nu ook een prikkel voor betere afvalscheiding. Hier bewuster mee om te gaan kan zelfs leiden tot nog minder gebruik maken en aanbieden van huisafval voor verwerking tot grondstof. In de kernen worden informatie-avonden voor het energie-zuiniger maken van de woningen belegd. Er is een plaatselijke coöperatie voor samengebruik van duurzame energie opgericht. Zo komen er verschillende initiatieven tot stand. Voor de openbare verlichting is een plan opgesteld om het stroomverbruik te halveren en voor het gemeentehuis wordt gewerkt aan een plan wat een forse energiebesparing moet opleveren. Een mooi initiatief is dat gewerkt wordt aan een ‘kennis en doe centrum’. Een duurzaamheids-academie waar kennis en ervaring kan worden gedeeld en overgebracht. Er is op dit punt van alles in beweging. Er wordt werk gemaakt van we onder de zorg, vooral een minder beheersbare zorg voor de schepping mogen samenvatten. Een zorg waarbij in de positieve ontwikkelingen de nazorg in onze consumentenhouding zijn kwijtgeraakt. Over de Reeuwijkse Randweg waren de meningen verdeeld. Het heeft een behoorlijke hap  uit onze begroting genomen. Binnenkort wordt deze voltooid en kunnen we er volop gebruik van maken. De opening is op 30 januari 2016. Kees kreeg deze in portefeuille en heeft de  insteek van de fractie waargemaakt dat deze zonder kwaliteit verlies goedkoper moest worden aangelegd. Aansluitend zal het verkeerscirculatieplan in Reeuwijk ter hand worden genomen.

In het afgelopen jaar heeft de fractie aandacht gevraagd voor de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast van het verkeer op de A12. Dit in verband met de voorgenomen wegverbreding tussen Woerden en Gouda en de daaraan gekoppelde maximum snelheidsverhoging naar 120 en later 130 km/uur. Dit hebben wij gedaan door aandacht te vragen middels brieven aan het college en een column in de krant. Dit is opgepakt door het college en door verschillende burgers van onze gemeente waarmee wij mailcontact hebben gehad. Dienstbaar – Duurzaam – Daadkrachtig Algemene beschouwing bij de begroting 2016-2019 van de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Het college heeft Rijkswaterstaat uitgenodigd om het standpunt van de gemeente uit te leggen maar is hier niet verder mee gekomen. Op het besluit is door de colleges van Bodegraven-Reeuwijk en Utrecht beroep aangetekend, helaas tot nu  toe zonder bevredigend resultaat. Ook hierop heeft u onze reactie in de krant kunnen lezen. Zeer recent heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, ook namens de gemeenten Woerden en Utrecht een brief geschreven naar de kamercommissie om zorgen dat de besluiten van de minister worden teruggedraaid. Het onderwerp blijft onze aandacht houden en we zijn blij dat het college op deze manier meewerkt om te staan voor een gezond leefklimaat van onze burgers. De problematiek voor onze smalle polderwegen in relatie met volumineus en zwaar transport is zowel lokaal als regionaal door Kees op de kaart gezet. Als gevolg van de bezuinigen zijn er krappe budgetten voor het beheer openbare ruimte. Daarbinnen wordt alles in het werk gezet alles schoon en veilig te houden. Ook wordt ‘particulier eigenaar’ zijn bevordert. Het zgn adopteren van een stuk publieke ruimte door bijvoorbeeld omwonenden.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor het feit dat de concessiehouder weer actief naar olie wil boren in Papekop. Dit is ondersteunt door de aanwezigheid van Arie Slob die ons steunde en vertegenwoordigers van de provincial fracties uit Utrecht en Zuid-Holland. De boringen zouden ook effect hebben op onze gemeente. We zijn blij dat dit voorlopig stopgezet is en dat de minister heeft aangegeven dat de betreffende gemeenten ook een stem hebben, hoewel dit een zaak is van de landelijke regering. Ook dit punt zullen wij blijven volgen om te zorgen dat wij geen Groningse situatie krijgen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Op vastgoed terrein zien we voorzichtige positieve ontwikkelingen in de woningbouw. Het college is druk bezig te kijken of de oorspronkelijke plannen ook nu nog aansluiten bij de vraag. Bijna unaniem is een motie vanonze fractie overgenomen om de provincie te bewegen om haar stringente beleid aan te passen en meer toe te staan. We zien ook positieve ontwikkelingen. Het oude gemeentehuis te Reeuwijk heeft een heel goede invulling gekregen met een mooie uitstraling. In Bodegraven wordt een breed medisch centrum met een dependance van het Groene Hart Ziekenhuis opgezet. Een ontwikkeling met toegevoegde waarde. Er wordt weer gebouwd op de lokatie Weideveld. Op dit moment wordt gewerkt om de begraafplaatsen toekomstbestendig te maken. Twee begraafplaatsen worden uitgebreid. Ook aan de verlaging van de leges hebben wij bijgedragen.

Mark is als voorzitter van het Auditcommité actief betrokken bij o.a. de schuldenproblematiek van de gemeente. Er komt steeds meer zicht op en helderder wat er moet gebeuren om de schulden te verminderen. De grondposities maken ongeveer 25% uit van onze gemeente schuld van ca.155 miljoen euro. Deze schuld is bijzonder hoog en het college en raadzetten er op in om deze schuld op lange termijn af te lossen tot een houdbaar niveau met vergelijkbare gemeente. Naar aanleiding van de tussentijdse rapportage (BURAP) hebben we een amendement ingediend om vrijgevallen gelden in een aparte reserve te laten opnemen. Het amendement is met algemene stemmen door de raad aangenomen. Het sportbeleid is niet tot een afronding gekomen. Hoewel er een beslissing is genomen over de doorstart van de Fuut, is de harmonisatie op sportgebied tussen de oude kernen Bodegraven en Reeuwijk nog maar in een begin stadium. Dat is rijkelijk laat als alle andere beleidsterreinen al geharmoniseerd zijn.

Per saldo zien we dat de meeste sportsubsidies naar Reeuwijk gaan. In Bodegraven wordt een goedkoper model gehanteerdmet meer zelfredzaamheid. In de 1e helft van 2016 zal hierover een beslissing vallen en zal ook duidelijkheid komen of  het eigen of het gezamenlijk belang de 1e prioriteit krijgt. De ontwikkeling met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening gaat door. De vraag is waarom je nog naar het gemeentehuis toe moet. Het aanvragen vindt steeds meer plaats achter de computer in de huiskamer. Er is inmiddels een nieuwe site gelanceerd die dit en de promotie van ons dorp nog eens extra moet ondersteunen. Een pluim voor heel de gemeente is hoe wij gezamenlijk zijn omgegaan met de opening van de Moskee en de opvang van asielzoekers. Wij laten ons daarin (wederzijds) van een andere kant zien dan we uit de pers veel horen en zien. Op dit punt zal de komende tijd nog meer aandacht van ons worden gevraagd. Naast veel indivuduele vrijwilligers hebben ook de kerken hierbij een belangrijke rol ingenomen. Er zou nog meer te noemen zijn. Wat doen we voor winkelleegstand bijvoorbeeld? U merkt zowel onze wethouder Kees Oskam, als de fractie op het vinkentouw zitten om ons steentje bij te dragen aan het vormgeven van het plaatselijk beleid. De komende tijd willen we ons persoonlijk en gezamenlijk verder bekwamen. We horen da nook graag van onze leden wat zij van ons werk merken en wat we beter kunnen doen. Hoewel we zelfstandig optreden werken we als fractie in de voorbereidingen samen met de SGP. Dat is tot wederzijdse tevredenheid. Het geeft ruimte om ieders eigen geluid te laten horen en posititie te bepalen. De ruimte die de Here ons geeft om als zijn ambassadeurs het plaatselijke openbare speelveld te betreden, pakken we met beide handen aan. we zijn dankbaar dat we dit kunnen doen.

Werkt en bid U met ons mee? Els, Ralph, Fred, Kees, Mark en Arie