Programma 2018-2022

ChristenUnie, verbindt de samenleving

ChristenUnie, verbindt de samenleving. Verkiezingen gaan over mensen. Ze gaan over u en ons. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven in een gemeenschap waarin iedereen meetelt, omdat iedereen gehoord moet worden. Wij, de fractie van de ChristenUnie in Bodegraven-Reeuwijk, geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. Om samen zinvol te leven, in vrijheid en veiligheid. De ChristenUnie staat daarom voor vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid
te nemen daar waar je leeft. Wij staan voor een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We staan voor een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Een samenleving met toekomst

In de samenleving van Bodegraven-Reeuwijk gaat er gelukkig veel goed. Het aantal inwoners dat werk heeft, rijkt ver uit boven het landelijk gemiddelde. Bodegraven-Reeuwijk kent een bloeiend verenigingsleven en actieve wijkteams. We leven in een mooie omgeving met veel natuurschoon. Om dit zo te houden en om tegemoet te komen aan de noden die onze gemeente ook kent, heeft de ChristenUnie haar speerpunten bijeengebracht in dit verkiezingsprogramma. Zo willen wij onder meer op efficiënte wijze blijvend zorg bieden aan de inwoners die zorg nodig hebben. Efficiënt, zodat wie zorg nodig heeft goed wordt ondersteund, zonder dat de kosten de pan uitrijzen. De ChristenUnie heeft daarbij de wens dat mensen met een beperking voluit kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. We zien als fractie ook dat de financiële positie van de gemeente verbetert. Een lijn die wat ons betreft de komende jaren doorgezet wordt. En uiteraard zet de ChristenUnie zich in om het natuurschoon om ons heen te behouden. Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema waarmee we proactief aan de slag zijn en blijven.

Hoop voor samen leven

We zeiden het al: verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. Een thema dat in ons land meer dan ooit ter discussie staat. normen en waarden zijn niet vanzelfsprekend meer. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen die hulp nodig hebben, dreigen tussen wal en schip te vallen. De ChristenUnie onderkent dit en vindt het daarom belangrijker dan ooit om te gaan voor een gemeente waar het niet draait om ‘ik’, maar steeds meer om ‘wij’. Daarom presenteren wij met trots dit programma van hoop waarmee wij als lokale fractie van de ChristenUnie de komende verkiezingen ingaan. Een programma met plannen voor Bodegraven-Reeuwijk dat laat zien dat onze partij wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Een programma dat laat zien dat wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Met deze kernboodschap gaan wij de verkiezingstijd in.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd, laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat
het over mensen, over samenleven en over de overheid. Voor hen allemaal is de bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. En
hoop voor de toekomst biedt voor iedereen perspectief, ook in Bodegraven-Reeuwijk.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven, maar gebaseerd op onze gezamenlijke, christelijke uitgangspunten. Daarbij biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen of af te stemmen (en andersom). De ChristenUnie-politici uit onze dorpen maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de Nederlandse en lokale samenleving hun geloof een stem geven. Christenen die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar hoop uitdelen in de maatschappij. Mensen die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor en samen te werken aan een betere samenleving. Wij beseffen als fractie heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken kan en gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, zodat iedereen op zijn plek in de samenleving zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Bodegraven-Reeuwijk. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!