Initiatiefvoorstel wijkgericht werken in de (jeugd)zorg

In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft de fractie een initiatiefvoorstel ingediend om door middel van een pilot wijkgericht werken in het jeugdbeleid te komen tot 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het initiatiefvoorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In 4 maanden tijd is de tandem Sociaal Domein, bestaande uit Ralph Segers (bestuurslid),  Meike van der Valk (lid), Rijk van Ginkel (lid) en Els Oliwkiewicz (raadslid) tot dit initiatiefvoorstel gekomen.  

Met de publicatie van het onderzoeksrapport “Grip en begrip kosten jeugdhulp Gemeente Bodegraven-Reeuwijk” door jb Lorenz in september 2019, kwam de werkgroep al snel tot een thema: gedifferentieerd wijkgericht werken. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek was namelijk om aan de hand van de verschillen per wijk te bezien hoe er gedifferentieerd beleid op wijkniveau ontwikkeld kan worden en het zorgaanbod aan te laten sluiten bij de zorgbehoefte van de wijk.

De werkgroep is vanaf december t/m maart zo’n 6 keer bij elkaar geweest. Er zijn in diverse samenstellingen gesprekken gevoerd met wethouder Smits, de ambtelijke ondersteuning, de coördinator van het Sociaal Team en diverse vertegenwoordigers van de partners binnen het Sociaal Domein, waaronder Vota en Bureau Bousa. We wilden meer inzicht krijgen in de gegevens achter de data, hoe de gelden besteed werden en hoe efficiënt de (jeugd)zorg in de wijken is. Ook wilden we de doelgroep nader karakteriseren door vragen te stellen over de diagnose, indicatiestelling, revisering, leeftijd en geslachtsverdeling, het verwijsgedrag van zorgverleners. Daar liepen we helaas op vast vanwege AVG-wetgeving, ondanks welwillende pogingen van de ambtelijke ondersteuning. De werkgroep heeft toen besloten een initiatiefvoorstel te formuleren met daarin de volgende 3 kernpunten:

  • De ambtelijke ondersteuning maakt de verdiepingsslag m.b.v. de beschikbare data. Door het uitwerken van de wijkprofielen en het analyseren van zorgpatronen op het gebied van inkomen, huisvesting, relatie, jeugdzorg, onderwijs, financiën, nationaliteit/achtergrond is een efficiënter gebruik van de zorggelden te behalen.
  • 10% van deze besparing in te zetten in preventieve maatregelen behorend bij een pilot wijkgericht werken. 
  • Een pilot in wijk Bodegraven Noord & Centrum te starten. Uit het jb Lorenz onderzoek blijkt dat deze wijk een hogere zorgdruk kent.  

Vanwege de coronacrisis werd het bespreken in de raad een maand uitgesteld. Het creëren voor draagvlak kon niet via de gecancelde informatieavond. De ambtelijke ondersteuning heeft via een memo een schriftelijke toelichting gegeven. Primeur op woensdag 22 april: het eerste initiatiefvoorstel van deze raadsperiode en ook nog eens digitaal aangeboden. Het was mooi om in de toelichting op het voorstel ook het buurtinitiatief vanuit de Dorpskerk “Bodegraven Noord helpt elkaar” te kunnen benoemen. Een dergelijke laagdrempelige aanpak staat ook genoemd bij de aanbevelingen aan het college om preventieve maatregelen nader te onderzoeken en in te zetten.

Tijdens de bespreking in de raad, kregen de fractie én de werkgroep van zowel de burgemeester, alle partijen en de betreffende wethouders, complimenten voor de inhoud van het initiatiefvoorstel. Tweede primeur was dat er voor het eerst digitaal, op afstand,  gestemd werd. Met een fantastisch resultaat: unaniem werd het voorstel aangenomen!