Kadernota 2022

Zorg aandacht voor elkaar 1.jpg
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 juli 2021 om 19:53

Kadernota 2022

Er ligt een moeilijk jaar achter ons. In meerdere opzichten. Voor de gemeente en de inwoners. De impact van Corona is groot en de gevolgen mentaal, fysiek en financieel zijn nog niet volledig zichtbaar. Het is goed te constateren dat het college van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke ondersteuning en de gemeenteraad zo goed en zo kwaad als het ging, door zijn gegaan en verantwoordelijkheid hebben genomen. Dank daarvoor. Nu de samenleving steeds meer open gaat, hopen we dat we geleerd hebben van deze crisis, dat de bezinning die het ons gebracht heeft, niet ineens over boord wordt gegooid. Dat we inzien dat de consequenties van ons menselijk handelen o.a. qua milieuvervuiling zo zichtbaar werden m.n. tijdens de eerste lockdown. Daar waar de mens/toerist weg bleef, werd smerig water weer helder, verschenen weer insecten en vogels die verdwenen waren, loste smog op enz. Maar ook in sociaal opzicht, het omzien naar elkaar, laten we het alstublieft vasthouden en eenzaamheid onder jongeren en ouderen blijven(d) tegengaan.

Kadernota 2022 

De titels van de kadernota’s in deze raadsperiode gaan van “Op weg naar Samen Duurzaam Gezond”, “Herstel in gevaar”, “Alle hens aan dek” naar “Samen Duurzaam Gezond”. Dat zou kunnen suggereren dat we de ambitie en doelstellingen vanuit het raadsprogramma hebben behaald. Niets is echter minder waar, daar kom ik zo op terug.

Vorig jaar heb ik in mijn inleiding bij de kadernota aangegeven dat de titel voor 2022 zomaar zou kunnen zijn,: “Help, we verzuipen” , en eerlijk gezegd vind ik die titel de lading van voorliggende kadernota beter dekken.

Vanwege de verkiezingen in maart 2022 kiest het college voor een beleidsarme begroting. De fractie van de CU vindt dat een gemiste kans. Het werkt immers stimulerend om ergens naar toe te werken. Bovendien, vanuit het raadsprogramma staan er nog ambitieuze onderdelen open, ik noem er een paar:

  1. Het vaker op locatie vergaderen. We zijn goed gestart, maar het is daarna niet doorgezet en door Corona niet gelukt. De CU staat voor een open samenwerking tussen samenleving, raad, college en ambtenaren. De invoering van de participatieverordening is hier een belangrijk instrument bij: betrek de inwoners bij de lokale politiek! De CU wil inwoners stimuleren met zelfstandige ideeën te komen en die vervolgens toetsen op haalbaarheid. Regelmatige en vrij toegankelijke inloopuren van ambtenaren en fractieleden van de politieke partijen in de Huizen van Alles kunnen daaraan bijdragen. De rol en input van de dorps- en wijkteams dient nog deze raadsperiode nader geborgd te worden in de participatieverordening.
  2. De lockdown heeft voor een toename gezorgd van de digitale vaardigheid, maar heeft ook laten zien hoe eenzaam m.n. ouderen kunnen zijn die niet over die vaardigheden beschikken. De Inzet om de (digitale) dienstbaarheid te verbeteren, dient op de gemeentelijke agenda te blijven staan. Overigens kwam dit ook als één van de aandachtspunten uit het klanttevredenheidsonderzoek bij FermWerk naar voren.
  3. In oktober 2021 wordt de week van de toegankelijkheid gehouden. Half juni berichtte het Sociaal en Cultureel Planbureau via een publicatie Lang niet toegankelijk dat het op veel plekken helaas toch nog slecht gesteld is met de toegankelijkheid en met de inclusiviteit. Volgens hen valt het niet eens te zeggen of de toegankelijkheid van het publieke leven door het VN-verdrag verbeterd is. Voor onze fractie reden om ook vandaag aandacht te vragen voor deze problematiek. Helemaal omdat het volgens de onderzoekers niet alleen gaat om fysieke, praktische toegankelijkheid maar ook om vooroordelen, uitsluiting en onprettige behandeling.  Elke gemeente doet automatisch mee aan de week van de Toegankelijkheid. Via de site van meesttoegankelijkegemeente.nl kan het publiek de toegankelijkheid van onze gemeente beoordelen. Helaas werd afgelopen maandag bekend dat BR niet bij de top 12 zit.  Wat betekent deze berichtgeving voor onze lokale inclusie-agenda?
  4. Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt en realisatie voortgezet onderwijs. (p7 raadsprogramma) Ook CU vindt dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio zich in moet zetten voor een goede aansluiting van onderwijs, overheid en bedrijfsleven, met vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo opleidingen. Graag vernemen we van het college wat de huidige stand van zaken is.
  5. Na een moeizame start is het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten weer enigszins vlot getrokken. Enkele weken geleden, schrokken we op van berichtgeving van uitbuiting van arbeidsmigranten in de kern Bodegraven. We roepen het college op om lokaal, regionaal en landelijk alle mogelijkheden aan te grijpen om dit soort praktijken tegen te gaan.

 

Bij het onderdeel Gezond waar het Sociaal Domein onder valt, daar gaat het ronduit slecht. De Routekaart moet bijgesteld worden, want de taakstelling van 1,2 miljoen wordt niet volledig gerealiseerd. (er is slechts 4 ton gehaald!). Dat levert spanning en onrust op bij de maatschappelijke partners. Weer snijden in Nice to have en Need to have ? Ik lees er niets over. Er wordt gesproken over een duidelijke afvlakking van de ontwikkeling van de lasten vanaf 2024. Onze fractie is daar nog niet zo van overtuigd, ook door de gevolgen van de coronacrisis en de stijgende hulpvraag onder jongeren. Bovendien zijn er nog veel aannames over gelden die wel of niet structureel naar de gemeente komen. En, de septembercirculaire kan zo weer een heel ander (positief?) beeld geven. Overigens mist onze fractie bij dit onderdeel de positieve ontwikkeling rondom het sportakkoord en het leefstijlakkoord voortkomend uit de door onze fractie ingediende motie lokaal preventieakkoord. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is overigens de eerste van de 3 aanbevelingen uit het SER-advies van half juni, naast het ontwikkelen van een veilige en inclusieve omgeving en onderwijs als sleutel om kansenongelijkheid aan te pakken. Onze gemeente heeft daar belangrijke stappen ingezet, laten we op die weg voortgaan!

De splitsing in een klassiek domein en een sociaal domein geeft o.i. inzicht in waar “het lek” zit. Wel vraagt onze fractie aandacht om niet alleen te focussen op het financiële deel van m.n. de Jeugdzorg. In onze regionale inbreng rondom de regiovisie, geven we ook aan naar kwaliteit en efficiëntie te kijken. Voordat het wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de keten rond jeugdbescherming door de Tweede Kamer is goedgekeurd, is het van belang dat er op regionaal niveau door de Jeugdbescherming, het lokale team, veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming nauw wordt samengewerkt om dubbel werk en tijdverlies te voorkomen. We verwijzen hierbij ook naar de suggesties die we in het initiatiefvoorstel gedifferentieerd wijkgericht werken hebben gedaan m.b.t. het bieden van maatwerk, inzet van eigen kracht en netwerken van gezinnen. (steungezinnen enz.)

Een aantal zaken in de kadernota roept vragen op waar we graag reactie van college op krijgen:

P14: Er is geen sprake van een woningbouw-en marktcrisis??

P20: Streekmuseum: kadernota 2022: investeringskrediet pm?

Idem Bodegravenboog

P25: traject met FermWerk moet 750.000 structureel opleveren. FW heeft aangegeven dat 280.000 niet gaat lukken. Fractie CU niet gerust op.

 

Keuzenotitie: (voor 2022: 729.000 en voor 2025 1.5 miljoen)

Op twee onderdelen ingaan:

  • Het college stelt voor om 200.000 extra budget (tijdelijk) als buffer personeel 2022 in te voeren. (p54).  “Ook uit mto blijkt een toenemende werkdruk op onze organisatie en de medewerkers. Het onderzoek zelf levert naast de werkdruk-thematiek nog andere vraagstukken op. Om daar op een adequate manier mee om te gaan is eveneens (extra)inzet benodigd”. Ondanks de memo die gisteren verstuurd is, blijft de vraag van de CU hierbij: wordt er wel doelgericht en efficiënt genoeg gewerkt? (Bij presentatie zijn soms 7 ambtenaren aanwezig.)Hoe zit het met kosten externe inhuur, welk prijskaartje hangt daaraan en is dat altijd nodig?Op welke andere vraagstukken uit het onderzoek wordt hier gedoeld ? Aansluitend hierop:
  • Het college geeft aan efficiënter te willen samenwerken met andere gemeenten (p55). Daar is de CU voorstander van. Projecten oppakken in regionaal verband (zoals Res, duurzaamheid, natuur, arbeidsmigranten: zelfde problematiek). Voor een kleine gemeente zoals de onze is het lastig /duur om expertise te hebben m.b.t. moeilijke dossiers. Zoek samenwerkingsverbanden. Op termijn sta je dan sterker t.o.v. marktpartijen en goedkoper uit.

Afsluiting

Aansluitend op mijn inleidende woorden, geef ik u graag de woorden uit een Franciscaanse zegenbede mee:

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven;

met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede;

met tranen voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog zodat we onze handen zullen uitstrekken om hen te troosten

met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Deel dit bericht