Bijdrage motie inclusieve samenleving

Gemeenteraad
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 5 februari 2019 om 20:00

Bijdrage motie inclusieve samenleving

In de raadsvergadering van 30 januari jl. werd de Motie Inclusieve Samenleving besproken. Dit was onze bijdage:

Allereerst dank aan de indieners van de motie dat ze deze ruim van tevoren hebben verspreid zodat er ook aan alle fracties ruimte is geboden om vooraf te reageren en eventuele aanpassingen door te geven. De ChristenUnie wil zich inzetten voor een open samenleving met ruimte voor veelkleurigheid en verschil en pleit voor degelijk antidiscriminatiebeleid, toegespitst op de lokale situatie en dat voldoende vindbare ondersteuning biedt aan slachtoffers van discriminatie.

Artikel 1 van de Grondwet gaat over meer dan nu in het dictum staat. In de grondwet staat “Allen die zich in NL bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. 

Mevrouw de Vries en mevrouw Castelein, gaven in het interview op RTV Bodegraven en ook in ons gesprek hierover aan, niet over cijfers of een analyse te beschikken in hoeverre er in onze gemeente sprake is van het gevoel van onveiligheid op het gebied van seksuele geaardheid. Toch spitst de motie zich toe op de zgn. LHBTI-groep. Wij zouden de motie graag breder willen benaderen. Dat wil ik graag toelichten. De conclusie uit de monitor discriminatie 2017 Haaglanden en Hollands Midden is dat in vrijwel alle gemeenten discriminatie op grond van ras de meest voorkomende discriminatiegrond is en dat het aantal meldingen/klachten waarbij sprake was van discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte sterk is toegenomen. De meldingen m.b.t. onze gemeente beperken zich tot in totaal 6 meldingen vanuit ADV (anti discriminatievoorziening) en politie, waarvan 2 betrekking hebben op seksuele gerichtheid. Voor de volledigheid: Sinds mei 2011 heeft onze gemeente een verordening ADV, mensen worden doorverwezen naar het regionaal antidiscriminatiebureau midden Holland en Haaglanden, dit bureau kan doorverwijzen naar Stichting iDB (Inclusie en Discriminatiebestrijding) voor vragen, advies en nadere info. Het lijkt onze fractie goed om de huidige ADV te verbreden met voorlichting, bewustwording en ondersteuning. (De gemeente krijgt daar ook geld voor!)

In het interview op RTV/uw bijdrage doet u, mevrouw de Vries een oproep om een soort klankbord te vormen voor de genoemde doelgroep, in de vorm van vertrouwenspersonen die kunnen verwijzen naar verdere ondersteuning. Ik kan u melden, ik ben zelf vertrouwenspersoon op een middelbare school, dat scholen ondersteund kunnen worden door o.a. Stichting School en Veiligheid, op alle gebieden die te maken hebben met acceptatie en veiligheid rondom pesten, lastige groepsprocessen, seksuele geaardheid enz. Die ondersteuning is er ook pastoraal vanuit de kerken en verenigingen. Want laat ik daar persoonlijk ook heel helder in zijn, de worsteling rondom dit thema betreft ook onze gezinnen en achterban.

Onze fractie heeft er wel moeite mee om je als lokale gemeente met de inhoudelijke invulling van die wettelijke taak voor scholen te bemoeien.

Bij het zoeken naar wat meer info over de Regenbooggemeente, kwam ik via google als eerste uit bij een kerk in Amsterdam met als missie in hun gemeente de liefde van God zichtbaar te maken. De regenboog, een van oorsprong christelijk symbool als teken van hoop en Gods trouw aan en liefde voor alle mensen. Het hijsen van een vlag of aanleggen van een zebrapad neigt naar symboolpolitiek, wordt daarmee het doel echt gediend? Laten we het breder aanpakken en alle vormen van discriminatie in de praktijk aanpakken.

Ik ga afronden met waar ik mee begon. Mevrouw de Vries, noemt in het interview/bijdrage het doel van de motie: de doelgroep een warm welkom bieden en aangeven dat ze erbij horen. Wat ons betreft is dat ook waar de ChristenUnie en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor staan met de uitspraak een open inclusieve samenleving te willen zijn.

Deel dit bericht

Labels: ,