Huisvesting arbeidsmigranten – raadsvergadering 27 maart

GemeentehuisBodegraven
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 2 april 2019 om 13:00

Huisvesting arbeidsmigranten – raadsvergadering 27 maart

Op 14 november jl. heeft onze fractie aangegeven te betreuren niet scherp genoeg geweest te zijn in het destijds gelopen proces en dat een herhaling van het verloop van dat proces niet meer mag voorkomen. Dat was voor ons ook de reden om op 15 februari schriftelijke vragen te stellen over de voortgang van het proces arbeidsmigranten, want het bleef vanuit het college al 3 maanden oorverdovend stil. Binnen een week werd er door het college een procesvoorstel gelanceerd wat bij onze fractie meteen de alarmbellen deed rinkelen.

Ik heb het in mijn column al aangegeven, het mag de naam procesvoorstel niet dragen. Door de hoeveelheid informatie inclusief 40 voetnoten en een procesvoorstel van slechts 1 pagina, heeft het college een moeras gecreëerd en als we niet uitkijken worden we daar als raad in mee getrokken. Het ongestructureerde stuk, de onzorgvuldige bewoordingen, de manier waarop diverse (beroeps)groepen en inwoners worden weggezet én het feit dat er niets is gedaan met de participatie van aangemelde bewoners is onacceptabel.

Er is door onze fractie op 14 november ook opgeroepen tot het werken aan het herstel van het vertrouwen van de burger in de politiek en dat lijkt op deze manier wederom te mislukken. Het is toch beschamend dat er vanuit de bewoners een petitie opgestart moet worden om “de raadsleden te steunen dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie” en onder andere verzoeken om voorliggend procesvoorstel van tafel te halen, mede n.a.v. de uitkomsten van diverse wob-verzoeken?  Dat het voorstel van tafel gaat is  gezien de voorliggende moties wel duidelijk. Dat is dan voor de tweede keer en daarmee is voor onze fractie wel een grens bereikt. Hoe lang denkt het college op deze manier nog verder te kunnen?

In het hele voorstel is nog geen begin van een oplossing te vinden. En dat is wat onze fractie betreft de kern van de zaak, we moeten vanaf 0 beginnen, dat is in november ook afgesproken. Het is noodzakelijk dat er eerst een duidelijke probleemanalyse moet komen met inzicht in de lokale én regionale behoefte aan en noodzaak van huisvesting arbeidsmigranten. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er en bij welke bedrijven in onze gemeente zijn ze werkzaam?  Om hoeveel méér arbeidsmigranten gaat het nu echt? Inclusief de aantallen in de bussen die dagelijks arbeidsmigranten afzetten in Bodegraven-Reeuwijk en omgeving. Want laten we het probleem neerleggen waar het hoort! Gaan we een probleem oplossen voor onze buurgemeenten?  Geen aannames dus, maar feiten, want als we richting de 2.000 arbeidsmigranten moeten denken dan hebben we het wel over 10 % van de kern Bodegraven (ca. 20.000 inwoners).

Nadat alle feiten, prognoses en problemen zijn geïnventariseerd, zou er als een soort helicopterview boven alles uitgekeken moeten worden voor een juiste beeldvorming. De oordeels- en besluitvorming kan pas plaatsvinden na een grondige analyse, gevolgd door oplossingsrichtingen. Deze zullen tijdens de voortgang van het proces verder bepaald moeten worden.

Gezien het feit dat de huisvesting arbeidsmigranten niet alleen lokaal, maar ook regionaal en zelfs landelijk bijna wekelijks in het nieuws is, pleiten wij dan ook voor het met voorrang plaatsen van dit onderwerp op de agenda’s van bovenregionale overleg gremia, bijvoorbeeld Midden-Holland, regionaal overleg Economische zaken. Zodat de taken en de bevoegdheden voor provincie en gemeenten helder zijn.

In aanvulling op motie nr.3 geven wij het college het volgende in overweging:

  • om de onafhankelijkheid te bewaken en als college en raad niet bevooroordeeld het proces in te gaan stellen wij voor, op basis van een duidelijke probleemstelling, een aantal externe onafhankelijke adviesbureaus te selecteren  die als procesbegeleider kunnen optreden,
  • vervolgens de raad/commissie te vragen om een advies te geven welk bureau daarvoor het meest geschikt lijkt en dan aan dat bureau de duidelijke opdracht mee te geven om vanaf 0 te beginnen en gesprekken te voeren of een panel te vormen met bewoners, ondernemers, makelaars, uitzendbureaus, huisvesters van arbeidsmigranten, provincie, ambtelijke ondersteuning en vertegenwoordigers arbeidsmigranten, wijkteams enz. op basis van gelijkwaardigheid en verder de kaders uit de motie van november 2018 uit te werken,
  • na afronding van dit proces het advies van het bureau ter bespreking voor te leggen aan de raad.

Dat het proces zorgvuldig en transparant moet gebeuren hebben we al eerder aangegeven, daarom moet er ook de tijd worden genomen om dit proces goed te doorlopen. We hebben wel behoefte aan een globaal tijdspad en verzoeken u om tijdig aan te geven als u daarvan wegens omstandigheden af moet wijken.  Graag vernemen we de reactie van de wethouder en overige partijen op het inschakelen van een extern onafhankelijk adviesbureau.

Deel dit bericht

Labels: , ,