Feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten

GemeentehuisBodegraven
Els
Door Els Oliwkiewicz-Borsboom op 4 december 2019 om 20:00

Feitenrelaas huisvesting arbeidsmigranten

Gemeenteraadsvergadering 27 november 2019

Op woensdag 27 november vergaderde de gemeenteraad over het feitenrelaas. Een vraag waar we als fractie, deelnemend aan de coalitie, enorm mee geworsteld hebben. Wat is in deze nu verstandig en rechtvaardig? Wij hechten waarde aan de door het college uitgesproken excuses maar concluderen tevens dat er na die tijd, in de genoemde communicatie, de beeldvorming en de bedrijfsvoering (juridische in plaats van menselijke insteek) , de afhandeling van de WOB verzoeken, het werken aan herstel van vertrouwen ons inziens nog niet afdoende stappen zijn gezet.

Lees verder voor onze volledige bijdrage.

Voorzitter,

Mijn bijdrage wil ik graag beginnen met een citaat uit de 14e eeuw, verrassend actueel in relatie tot het voorliggende onderwerp. Ik citeer: “Kwaad verzwijgen is goed, de waarheid aandragen heilig, bescheiden optreden verstandig. Niemand benadelen is rechtvaardig, (…)Typisch voor een verstandig mens is tevoren overdenken wat te doen staat en niet zonder reden iets nieuws zoeken, niet gemakkelijk vertellen wat onbekend is en niet meteen bevestigen wat twijfelachtig is”. Deze woorden zijn afkomstig van Thomas à Kempis, een middeleeuws augustijner geestelijke en schrijver. En laat er geen misverstand over bestaan: ik betrek ze vooral op mezelf en ze hielden me bezig hoe het debat over voorliggend feitenrelaas aan te vliegen.

 Voorop staat dat onze fractie vooruit wil kijken, er ligt een opgave en we moeten met dit dossier aan de slag. Maar er ligt vanavond iets voor wat naar de mening van onze fractie nog afgehecht moet worden, alvorens verder te kunnen.

En daarom even terug naar het begin van dit dossier.

14 november 2018 was een belangrijke dag: het toen voorliggende voorstel m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten werd van tafel geveegd, er vielen harde woorden, onze fractie heeft haar verontschuldigingen aangeboden en het college opgeroepen werk te maken van het herstel van vertrouwen. Het college ging diep door het stof en heeft welgemeende excuses aangeboden. Onze fractie hecht daar waarde aan. In de periode november 2018 t/m maart 2019 gaat er echter weer e.e.a. mis in het proces naar het opstellen van een door de raad gevraagd procesvoorstel. Het vertrouwen van de burger wordt opnieuw op de proef gesteld. In mijn column van maart jl. gaf ik al aan bang te zijn in een sorry-cultuur te verzanden en onze fractie meldde dan ook in de raad van 27 maart dat de grens was bereikt en stelde de vraag: “hoe lang denkt het college op deze manier nog verder te kunnen?” N.a.v. de vraag van de VVD in de vergadering van 27 maart heeft dhr. de Vries de volgende opdracht gekregen: ”Het maken van een feitenrelaas ten behoeve van de gemeenteraad betreffende het gemeentelijke project huisvesting arbeidsmigranten en de uiteindelijke locatiekeuze daarin (2017-2018) en de samenloop met de door de gemeente mogelijk gemaakte woningbouwontwikkeling/verkoopfase in de naaste omgeving daarvan, alsmede de communicatie hierover met alle betrokken partijen waaronder de gemeenteraad”. In reactie op de beantwoording van onze schriftelijke vraag hierover, was het ons inziens toch beter geweest om de tijdslijn door te trekken tot en met maart 2019.

14 november 2019, was ook een belangrijke dag, we konden als raadsleden vragen stellen aan dhr. de Vries. Daar hebben we als fractie gebruik van gemaakt en de openheid die er was, hebben we gewaardeerd. Op diverse vragen kon dhr. de Vries ons echter geen antwoord geven, vandaar dat wij die schriftelijk aan het college hebben gesteld, zodat het college in de gelegenheid werd gesteld om voor het debat de antwoorden paraat te hebben. Onze fractie betreurt het dat de beantwoording van onze derde vraag voor het college reden was om een extra check te laten doen door een advocaat. We voelen ons meegetrokken in een juridisch geharrewar en dat is nooit onze intentie geweest. Sterker nog, onze fractie is van mening dat je als gemeente zo niet in het proces zou moeten willen zitten. De beantwoording gooit het op ontstane verwarring en als ik het goed lees, komt het erop neer dat de indiener van het WOB verzoek de verkeerde vraag heeft gesteld. Als bewoner het document, met als titel “verslag van het gesprek “ (JdV heeft dat gezegd en DJK maandag jl.) toegevoegd had willem zien worden aan zijn WOB verzoek, dan had hij volgens het college duidelijk moeten vragen naar “mailwisseling tussen ambtenaren”. Overigens spreekt dhr. de Vries zelf in zijn toelichting op het feitenrelaas op pagina 4 (15/10/2019 )over “in een gespreksverslag met initiatiefnemers arbeidsmigrantenhuisvesting van 15 december 2017 wordt de aandacht gevestigd op enz”. Uit de bijlage bij de beantwoording blijkt dat de verzenddatum van de bewuste mail 14 december is, dus daarin is op dit onderdeel het feitenrelaas niet juist. Als er in de beantwoording op de vraag naar gespreksverslagen minstens 14x gemeld wordt dat er geen verslagen zijn, maar “wij (= het college) stellen besluiten en afspraken vast in besluitenlijsten en in overeenkomsten. Van een vergadering of gesprek maken wij niet standaard aantekeningen of een verslag”, dan is dat ten eerste een treurige constatering en wellicht ook de oorzaak dat er ook op andere dossiers (bijv. wko ) miscommunicatie ontstaat omdat niet helder is wat er ook al weer was afgesproken. En ten tweede mag toch duidelijk zijn waar de inwoner op doelt: openheid van zaken.

Het is treurig dat de inwoner zich genoodzaakt voelde om officiële klachten in te dienen. De officiële klachtenprocedure wordt gevolgd en het gevolg is dat inwoner een eenzijdige gedragslijn boven het hoofd hangt. Overigens, hier wordt niet éénduidig gecommuniceerd, in het openbare collegebesluit (9 juli 2019) wordt een andere nuance gelegd dan in de brief aan de inwoner zelf. Cb: “Eerst met klager in gesprek gaan en dan bezien of het opstellen van een gedragslijn zoals geadviseerd wordt door de klachtenbehandelaar nodig is; (alsdan instemmen met het advies van de klachtenbehandelaar over het opstellen van een eenzijdige gedragslijn”.) In de brief aan de bewoner staat en ik citeer met zijn toestemming: “Het advies van de klachtenbehandelaar om voor de communicatie met u een gedragslijn op te stellen volgen wij op. Voordat wij dat doen stellen wij voor dat wij eerst met u in gesprek gaan om tot nadere afspraken te komen “ (foto Levi bij 19/11/2019)Er zal worden tegengeworpen dat de inwoner is uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester maar dat de bewoner dat geweigerd heeft. Voorzitter, u weet als geen ander hoe onze fractie denkt over het weigeren van het aangaan van het gesprek, daar hebben wij onlangs als fractie een hoge prijs voor betaald. Het vertrouwen van de bewoner was echter dusdanig geschonden dat hij geen andere weg zag dan de gang naar de Nationale Ombudsman. Daar kom je niet zomaar binnen en het feit dat de NO ook vragen gaat stellen aan de gemeente geeft aan dat er wel wat aan de hand is. (zie app Levi). Wij doen dan ook een dringend beroep op het college om bijvoorbeeld d.m.v. mediation en inzet van de NO er alles aan te doen om het vertrouwen in de overheid (waar deze bewoner overigens zelf werkzaam voor is),  bij betreffende bewoner weer te herstellen en helderheid te verschaffen over het wel of niet opstellen van een gedragslijn.

 

Onduidelijkheden/twijfelachtig/opmerkingen in het feitenrelaas:

  • Een feitenrelaas, gebaseerd o.a. op interviews, leidt tot subjectieve veronderstellingen: zoals bijvoorbeeld blijkt uit de opmerking bij 12 oktober 2018. “er zijn geen tekenen van ongerustheid o.i.d. blijkt uit interviews”. Wij zijn als gemeenteraadsleden niet geïnterviewd, maar wij hebben als raadsleden wel degelijk opmerkingen gemaakt over de te verwachten onrust en klachten van de toekomstige bewoners van Vrijeveld tijdens de excursie en het bezichtigen van de locatie GWII.
  • Wat onze fractie betreft is de mail van 14 december 2017 een belangrijk document. Het feit dat dhr. de Vries daar extra info bij geeft in het relaas, bevestigt dat ook. (de afgevallen locaties worden genoemd, GWII is in beeld, ontwikkeling fase 9 Weideveld wordt als aandachtspunt genoemd v.w.b. mogelijk bezwaar van omwonenden(! 2017!!), er wordt over een terugkoppeling over het gesprek met partijen op 14/12 gesproken, zonder verslag?)
  •  29/11/2017: koopovereenkomst GWII met Zijeveld, Wat ontbreekt is de  opm: “Partijen zullen gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten, (dat staat niet bij JdV, wel bij BS)
  • 24/10/2018: persbericht vanuit gemeente ontbreekt in relaas JdV én de in allerijl bezorgde brief aan huis van de wethouder n.a.v. alle commotie.
  • JdV schrijft in de toelichting op relaas (ena laatste blz.) dat de raadsleden in juli 2018 op de hoogte waren van de gedane keus, maar NIET van omvang, dat werd ons tijdens de besloten vergadering van 1 oktober 2018 verteld.
  • Reactie op vraag en antwoord 5 van de VVD over andere berichten e.d. die ter beschikking hadden moeten worden gesteld. Het antwoord luidt: “voor zover ons nu bekend is dat niet het geval”. Het college geeft aan bewoner aan dat er ten tijde van zijn WOB-verzoek geen gespreksgeschiedenis meer beschikbaar was van bestuurlijk en ambtelijk app-contact. (foto Levi 10 juli 2019). Opmerkelijk dat dhr. de Vries op 14 november jl. meldt dat iemand nog een geschiedenis in zijn mobiel had staan, die geholpen heeft om e.e.a. op een rij te krijgen. Dat lijkt toch met elkaar in tegenspraak.

Een complete tijdslijn, voorzien van een volledige weergave van feiten en omstandigheden aangaande de gang van zaken rondom het proces van huisvesting van arbeidsmigranten is wat onze fractie betreft aangeleverd door het team van Bodegraven Spreekt. En daar willen wij onze waardering en complimenten voor uitspreken. Daar zit ontzettend veel inzet en tijd in. Tijd die wij als raadsleden met meerdere dossiers te behandelen, niet altijd hebben. De tijdslijn van dhr. de Vries is door hen digitaal aangevuld met feiten uit de opgevraagde WOB verzoeken. Nieuw voor ons was daarin:  24/5/2018: WoB; eerste concept tekening plattegrond.

Voorzitter, ik ga afronden. Terug naar het citaat. Wat is in deze nu verstandig en rechtvaardig? Een vraag waar we als fractie, deelnemend aan de coalitie, enorm mee geworsteld hebben. Wij hechten waarde aan de door het college uitgesproken excuses maar concluderen tevens dat er na die tijd, in de genoemde communicatie, de beeldvorming en de bedrijfsvoering (juridische i.p.v. menselijke insteek) , de afhandeling van de WOB verzoeken, het werken aan herstel van vertrouwen ons inziens nog niet afdoende stappen zijn gezet. Afhankelijk van de reactie van het college, overwegen wij een motie van treurnis in te dienen.

Dank u wel.

Deel dit bericht

Labels: , ,